01 березня 2018 року №14 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику у Березнівській районній раді"

БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

01 березня 2018 року                                              №14

 

Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику у Березнівській районній раді

 

Керуючись ч.7 ст.55, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 №59, Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.01.2014 за № 161/24938, Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 та з метою дотримання принципів послідовності ведення бухгалтерського обліку, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності:

1.Здійснювати організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку у Березнівській районній раді, складання та подання фінансової звітності відповідно до вимог, установлених наказами Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, інших міністерств та відомств, регламентуючими документами, які стосуються органів місцевого самоврядування.

2. Затвердити:

 Положення про порядок організації бухгалтерського обліку та облікову політику у Березнівській районній раді (далі - Положення), що додається.

Графік документообігу первинних бухгалтерських документів Березнівської районної ради, що додається.

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що додається.

3.Оприлюднити Положення на офіційному сайті районної ради.

4.Розпорядження набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.

5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова ради                                  підпис                             В. Федас

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  районної ради

01 березня2018 року №14

 

Положення про порядок організації бухгалтерського обліку та облікову політику у Березнівській районній раді

 

1. Загальні положення

1.1. У своїй діяльності районна рада керується такими нормативними документами:

1.1.1.Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 №2456-УІ (із змінами і доповненнями).

1.1.2.Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік".

1.1.3.Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999  № 996-ХІУ (із змінами).

1.1.4.Законом України від 25.12.2015 №922-УШ «Про публічні закупівлі» (із змінами).

1.1.5.Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

1.1.6.Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.1.7.Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 1.1.8. Іншими нормативними документами та наказами Держказначейства.

1.2.На виконання пункту 4 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік по Березнівській районній раді здійснюється виходячи з таких умов:

1.2.1.організаційно - правова форма господарювання - орган місцевого самоврядування;

1.2.2.вид діяльності згідно із КВЕД: 84.11. -Державне управління загального характеру;

1.2.3.джерело фінансування - відповідно до кошторисних призначень загального та спеціального фондів районного бюджету .

1.3.Бухгалтерський облік виконання кошторису видатків здійснюється районною радою за меморіально-ордерною формою, відповідно до правил установлених Держказначейством.

1.4.Бухгалтерський облік в установі здійснюється бухгалтерією районної ради, яку очолює начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер. Права та обов'язки начальника фінансово- господарського відділу, головного бухгалтера визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», цим Положенням і затвердженою посадовою інструкцією.

1.5.Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер районної ради наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних облікових документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.

1.6.Головним звітним періодом є календарний рік. Проміжні облікові періоди визначаються кварталами, місяцями. Звітність за такими періодами складається наростаючим підсумком із початку звітного року у складі балансу та звіту про виконання кошторису доходів і видатків.

1.7.Класифікація витрат проводиться згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012№333, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за №456/20769.

Використання коштів загального та спеціального фондів проводити згідно з кошторисом доходів та видатків, планами використання, місячними планами асигнувань та лімітними довідками.

1.8.У районній раді застосовуються форми та системи оплати праці відповідно до умов, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури і умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказом Міністерства праці України №77 від 02.10.1996 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.1996 за № 593/1618, рішеннями районної ради про умови оплати праці голови та заступника голови районної ради, Положенням про преміювання працівників Березнівської районної ради та Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом.

За період щорічної відпустки заробітна плата працівникам виплачується згідно з діючим законодавством.

2. Методологія обліку

2.1.Загальні принципи обліку:

районна рада веде облік виконання кошторису;

в межах своєї основної діяльності районна рада фінансується з районного бюджету;

бухгалтерський облік виконання кошторису здійснюється установою в розрізі джерел фінансування. Районна рада застосовує форми та системи оплати праці відповідно до чинного законодавства та умов, передбачених Колективним договором;

діяльність установи за всіма джерелами фінансування (загальний та спеціальний фонд кошторису) відображається в єдиному балансі;

усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у Головній книзі;

облік у Головній книзі ведеться по субрахунках.

2.2.Кошти районної ради обліковуються на реєстраційних рахунках, відкритих в Управлінні державної казначейської служби у Березнівському районі.

Нумерація платіжних документів провадиться окремо по кожному реєстраційному рахунку (щодо кожного джерела фінансування).

Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок районної ради асигнувань та здійснення видатків загального фонду бюджету застосовується меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України за формою № 381 (бюджет) (затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017№755).

2.3.Відрядження та облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 (із змінами). Районна рада при направленні працівника у відрядження зобов'язана забезпечити його грошовими коштами (авансом) у межах сум, необхідних для оплати проїзду, наймання житлового приміщення, добових у розмірах, що відповідають нормам, установленим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011№ 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». Нумерація документів (звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт) здійснюється наскрізне за всіма джерелами фінансування.

       Рух підзвітних сум відображається в меморіальному ордері №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» форми №386 (бюджет) ((затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017№755) позиційним способом.

2.4.Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведеться в розрізі рахунків-фактур, накладних, актів виконаних робіт та наданих послуг, договорів.

Попередня оплата здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Меморіальні ордери: № 4 «Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими дебіторами» за формою № 408 (бюджет) та № 6 «Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими кредиторами» ф. №409 (бюджет) формуються щодо кожного джерела фінансування окремо.

2.5.Облік зобов'язань установи.

Облік зобов'язань районної ради, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто під час виконання кошторису, і погашення яких очікується впродовж поточного бюджетного року, ведеться на субрахунках класу 6 «Зобов'язання».

Березнівська районна рада перебуває на казначейському обслуговуванні та здійснює реєстрацію зобов'язань в органах Держказначейства відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 за № 419/20732 . При реєстрації в органах Держказначейства зобов'язань застосовується єдиний порядок подання документів, взятих зобов'язань в поточному році, а саме: спочатку для реєстрації зобов'язань подається реєстр зобов'язань із підтвердними документами, а потім для реєстрації фінансових зобов'язань - реєстр фінансових зобов'язань разом з оригіналами документів або їх копіями, засвідченими в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язань та фінансових зобов'язань.

Згідно зі ст.49 Бюджетного кодексу України платежі здійснюються після отримання товарів, робіт та послуг. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують факт її здійснення (акти виконаних робіт, звіти про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, накладні, товарно- транспортні накладні та рахунки до них, рахунки-фактури тощо).

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер районної ради відображає в бухгалтерському обліку господарські операції в тому звітному періоді, у якому були отримані відповідні первинні документи, що підтверджують фактичне здійснення таких операцій.

2.6. Облік матеріальних запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів.

До запасів районної ради належать оборотні матеріальні активи, витрачання яких планується здійснити протягом року.

До малоцінних швидкозношуваних предметів належать предмети, термін корисної експлуатації яких становить менше року і вартість яких за одиницю (комплект) не перевищує 6000,00 грн. (без урахування податку на додану вартість).

Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів загального фонду кошторису ведеться за формами регістрів аналітичного обліку запасів, затверджених Наказом Держказначейства від 18.12.2000 №130, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за № 961/5183. У бухгалтерії облік запасів районної ради ведеться по групах господарчих товарів та канцтоварів.

Номенклатурний номер запасам не присвоюється. При передачі в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети списуються з бухгалтерського обліку відразу на зменшення фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах на підставі документів, що підтверджують їх використання: роздавальних відомостей, актів використання предметів при проведеному ремонті, актів та відомостей на списання цінностей, тощо.

Вартість предметів, виготовлених із пластмаси, картону і паперу при передачі в експлуатацію списується на видатки установи.

Відпуск запасів для використання або у зв'язку з іншим вибуттям провадиться за балансовою вартістю.

2.7.Списання      паливно-мастильних матеріалів за подорожніми листами провадиться згідно з нормами, установленими Нормами витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 № 43 (із змінами). Установлена базова лінійна норма витрат палива на автомобіль ГАЗ - 31105 – ВК0900АІ- 11,2 літрів на 100 км.

        У меморіальному ордері №13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» форми №396 (бюджет) відображаються витрачання матеріалів, а в меморіальному ордері №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» форми №439 (бюджет) вибуття та переміщення малоцінних швидкозношуваних предметів.

2.8.Облік основних засобів та інших необоротних активів

До основних засобів належать матеріальні активи, що використовуються районною радою багато разів і безперервно у процесі виконання нею основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисної експлуатації яких становить понад один рік і вартість яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 6000,00 грн. за одиницю (комплект).

Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження і виготовлення, без податку на додану вартість, що відноситься на витрати установи, а об'єкти, які зазнали переоцінки - за відновною вартістю. Не збільшують вартість придбаних необоротних активів, а відносять на фактичні витрати установи:

-витрати на наймання транспорту для перевезення необоротних активів; -податки, збори, інші послуги та інші витрати, що сплачуються під час придбання необоротних активів;

-витрати на поточний та капітальний ремонт необоротних активів.

При проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов'язаних із дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що спричинив заміну запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на витрати установи.

Облік необоротних активів ведеться у повних гривнях без копійок. Сума копійок під час придбання необоротних активів списується на витрати установи.

Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням необоротних активів кожному об'єкту (крім білизни, постільних речей, взуття, одягу, малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів) присвоюється девятизначний інвентарний номер.

Присвоєні об'єктам необоротних активів інвентарні номери зберігаються за ними на весь період їх перебування в установі. Номери об'єктів, що вибули чи ліквідовані, не присвоюються іншим об'єктам, що надійшли.

Аналітичний облік основних засобів ведеться в інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних установах, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 №818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання», який зареєстрований в Міністерстві фінансів України 07.10.2016 за № 1336/29466. За місцем зберігання всі необоротні активи перебувають на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб. Перелік таких осіб по Березнівській районній раді затверджено розпорядженням голови районної ради від 01.01.2010 № 5 «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» із змінами.

Дані обліку об'єктів необоротних активів у матеріально відповідальних осіб мають відповідати даним обліку у бухгалтерії ради.

У меморіальному ордері № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» форми № 438 (бюджет) ((затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017№755) відображаються вибуття і переміщення необоротних активів.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, шляхом їх зіставляння з фактичною наявністю майна, проводиться інвентаризація необоротних активів перед складанням річної фінансової звітності.

Терміни обов'язкового проведення інвентаризації встановлюються згідно з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 28.02.2000 № 419, та прийнятим розпорядженням голови районної ради 1 раз на рік.

Для визначення непридатності матеріальних цінностей та встановлення неможливості чи неефективності проведення їх відновного ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей  розпорядженням голови районної ради від 31.12.2008 № 94 «Про створення постійно - діючої комісії по списанню, інвентаризації майна та документації районної ради, по переоцінці, індексації необоротних активів (основних засобів), по прийому (передачі) у користування, оренду майна та здачі-прийняття виконаних робіт» із змінами, створена постійно - діюча комісія.

Приймати на позабалансовий рахунок особисті речі працівників виконавчого апарату райради.

3.Документообіг установи

3.1.Облік первинних документів в облікових регістрах має провадитися не пізніше, ніж на наступний день після надходження.

Первинні документи на матеріальні цінності, що надійшли або списані, акти приймання робіт тощо має бути передано до бухгалтерії районної ради не пізніше наступного дня після їх надходження до районної ради.

Усі первинні документи, що надходять до бухгалтерії районної ради, мають перевірятися на відповідність форми і повноти змісту. Первинні документи, оформлені неналежним чином, не підлягають прийняттю до обліку і мають бути повернені контрагенту протягом двох днів.

3.2.Меморіальні ордери - накопичувальні відомості повинні формуватися не пізніше 3-го числа місяця, що настає за звітним. Обороти у Головній книзі мають формуватися не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним.

3.3.З метою впорядкованості руху та своєчасного отримання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів затверджено графік документообігу Березнівської районної ради .

Працівникам, які оформляють первинні документи, тобто є відповідальними за складання та обробку документів, необхідно дотримуватись порядку їх заповнення, а також проставляти на первинних документах, що відображаються в обліку, відмітку про їх обробку. У разі несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного відображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог працівники притягуються до відповідальності згідно із законодавством України.

4. Зберігання документів

4.1.Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси зберігаються у бухгалтерії районної ради.

4.2.Річний бухгалтерський звіт, штатні розписи та зміни до них, кошториси доходів і видатків, зміни до них підлягають обов'язковій передачі до архівного відділу Березнівської районної державної адміністрації в порядку та терміни визначені законодавством.

4.3.Бланки суворої звітності повинні зберігатися у сейфі, що забезпечують їх схоронність.

4.4.Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів, балансів та документів, що утворюються в діяльності органів місцевого самоврядування, визначається згідно з номенклатурою справ Березнівської районної ради, затвердженою головою районної ради на відповідний період.

 

 

Заступник голови районної ради                        підпис                          Л. Пилипчук

 

Анонси подій

Випадкове зображення

21.jpg
Авторські права 2020 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.