27 липня 20­­16 року №38 "Про тендерний комітет Березнівської районної ради"

БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

27 липня 20­­­16 року                                                                                       №38

 

Про тендерний комітет Березнівської районної ради

 

Відповідно до частин 1, 2 статті 11 Закону України "Про публічні закупівлі",  статей 55, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30 березня 2016 року №557, з метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель,  розширення реальної конкуренції при здійсненні закупівель за кошти районного бюджету:

 

1.Затвердити Положення про тендерний комітет Березнівської районної ради, що додається.

2.Створити тендерний комітет Березнівської районної ради у складі, що додається.

3.Встановити, що закупівля товарів, робіт, послуг здійснюється в системі електронних закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

4.Організацію здійснення допорогових закупівель товарів, робіт, послуг покласти на тендерний комітет Березнівської районної ради.

5.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова ради                           підпис                                               Л.Каменчук


 

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови

районної ради

27 липня 2016 року №38

 

СКЛАД

тендерного комітету Березнівської районної ради

 

1.ДРОЖЕНЕЦЬ Богдан Олександрович - керуючий справами  виконавчого апарату районної ради, голова тендерного комітету

2.ЛАЗАРЕЦЬ Марина Михайлівна - головний спеціаліст фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради, член тендерного комітету

3.ЛЮШИН Людмила Петрівна - начальник відділу з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, член тендерного комітету

4.МАДЕЙ Віта Ярославівна - головний спеціаліст з правових питань відділу організаційного та правового  забезпечення діяльності ради, член тендерного комітету

5.СНІТКО Наталія Сергіївна - начальник відділу організаційного та правового  забезпечення діяльності ради, член тендерного комітету

6.ЯКОВЧУК Валентина Іванівна - начальник фінансово-господарського відділу, член тендерного комітету

7.ЯСКОВЕЦЬ Юлія Вячеславівна - головний спеціаліст з питань діловодства відділу організаційного та правового  забезпечення діяльності ради, член тендерного комітету

 

 

Заступник голови районної ради                          підпис            Л.Пилипчук

 


Додаток 2

до розпорядження голови

районної ради

27 липня 2016 року № 38

 

 ПОЛОЖЕННЯ

 про тендерний комітет Березнівської районної ради

 

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також його права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет Березнівської районної ради (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються розпорядженням голови районної ради. До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

вносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів районної державної адміністрації з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики здійснює визначена головою районної державної адміністрації особа.

2.14. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.15. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

Голова комітету та визначена головою районної ради особа, відповідальна за розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики, несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

 

Заступник голови районної ради                          підпис                        Л.Пилипчук

 

 

Авторські права 2020 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.